Wellis Magyarország Zrt. (siedziba: 1118 Budapeszt, Budaörsi út 31/C; numer rejestracyjny spółki: 01-10-048882; adres e-mail: [email protected], zwany dalej “Usługodawcą”), właściciel i operator serwisuwww.woocommerce-1147769-4311243.cloudwaysapps.com (“Witryna”), zamierza stale utrzymywać działanie Witryny i związanej z nią usługi bez błędów, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonalność Witryny i prawidłowe działanie świadczonej przez nią usługi.

Dostawca hostingu Witryny:

Cloudways Ltd.
Attn: Legal, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013

https://www.cloudways.com

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści, strukturze i wizerunku Serwisu, przy czym nie jest zobowiązany do wcześniejszego ogłaszania takich zmian ani do wcześniejszego informowania o nich osób odwiedzających (użytkowników) Serwis. W tym kontekście Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia działania Witryny w całości lub w części bez uprzedniej informacji lub powiadomienia.

Wszystkie znaki towarowe (nazwa marki, logo itp.) używane na Stronie Internetowej Usługodawcy są własnością Usługodawcy. Znaki towarowe partnerów Usługodawcy pojawiające się w Serwisie zostały zamieszczone w Serwisie za zgodą danego partnera. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania ze znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody ww. uprawnionych osób.

Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim. Informacje o stronach Witryny mogą być pobierane, wyświetlane lub drukowane za pośrednictwem Internetu wyłącznie do użytku osobistego. W związku ze stronami pobranymi lub wydrukowanymi w ten sposób, odwiedzający Witrynę jest ponadto zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. W przeciwnym razie użytkownik nie może wykorzystywać całości ani żadnej części zawartości Witryny w jakiejkolwiek formie (w tym między innymi do powielania, przesyłania, rozpowszechniania lub przechowywania) bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od wirusów i innych złośliwych programów. Usługodawca wyłącza jednak swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek domniemane lub rzeczywiste szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu lub w trakcie korzystania z Serwisu. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane lub rzeczywiste szkody lub niedogodności wynikające z jakichkolwiek niedokładnych informacji, braku oczekiwanego doświadczenia użytkownika, zakłóceń technicznych lub innych lub niewłaściwej konfiguracji. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własne ryzyko.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Serwis nie jest dostępny w systemie użytkownika z powodu kompatybilności lub innych błędów, lub gdy nie jest zapewniona lub nie jest zapewniona prawidłowa współpraca z aplikacjami, przeglądarkami i oprogramowaniem przeznaczonym do użytku przez użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego szkody lub opóźnienia przypuszczalnie lub faktycznie poniesione przez użytkownika.

Witryna Usługodawcy może zawierać punkty połączeń (tzw. hiperłącza), które umożliwiają automatyczne połączenie z innymi witrynami internetowymi. Witryna Usługodawcy zapewnia jedynie dostęp do powiązanych stron internetowych, ale nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za te strony internetowe lub za informacje na nich umieszczone, za ich dokładność, błędy, braki lub stan wolny od wirusów, nawet jeśli przedstawiciel lub partner Usługodawcy dokonał przeglądu lub zatwierdził umieszczenie hiperłączy do takich innych stron internetowych w Witrynie.

Informacja o ochronie prywatności Usługodawcy, która jest dostępna na tej Stronie, zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników, praw do ochrony danych i środków prawnych.

Polityka plików cookie Usługodawcy dostępna na tej Stronie zawiera informacje na temat plików cookie używanych na Stronie.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia, złamania lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków, użytkownik może zostać tymczasowo lub na stałe wykluczony z usługi bez uprzedniego powiadomienia i może podlegać postępowaniu cywilnemu, karnemu lub innemu postępowaniu sądowemu, w zależności od okoliczności sprawy.

W odniesieniu do kwestii nieobjętych niniejszymi warunkami użytkowania zastosowanie mają przepisy ustawy LXXVI z 1999 r. o prawie autorskim, ustawy XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, ustawy CIV z 2010 r. o wolności prasy i podstawowych zasadach dotyczących treści medialnych oraz ustawy V z 2013 r. o kodeksie cywilnym oraz inne obowiązujące, skuteczne przepisy prawa węgierskiego i Unii Europejskiej. Celem niniejszych warunków użytkowania jest dostarczenie ogólnych informacji na temat warunków korzystania z Witryny, które użytkownicy akceptują, odwiedzając i korzystając z Witryny.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania. Prosimy o regularne przeglądanie niniejszych warunków użytkowania w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami i nowymi informacjami.

Odwiedzając Witrynę, użytkownicy wyrażają zgodę na zastosowanie prawa węgierskiego do sporów i roszczeń wynikających z korzystania z Witryny lub z nim związanych. Sądy węgierskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów.